Dins dels serveis de reformes integrals, els treballs en altura són tècniques de despenjar-se  segures que permeten un accés còmode a llocs als quals és difícil accedir de manera més convencional. Aquets treballs verticals seran tots aquells que fem en un edifici o una infraestructura amb, almenys, 2 metres d’altura.

A Quindós som experts en aquests tipus de treballs, amb més de 20 anys d’experiència, comptem amb un equip de professionals especialitzats capaços de realitzar rehabilitació de façanes, tasques de manteniment en edificis, etc.

A continuació, veurem alguns punts d’interès sobre el treball en les altures d’edificis que hem de tenir molt en compte a l’hora de desenvolupar aquesta costosa tasca.

Tipus de treballs verticals més demandats

Els treballs verticals es duen a terme principalment per a rehabilitar les façanes, incloent neteja, reparacions d’esquerdes, pintura, revestiment i, per descomptat, treballs complets de rehabilitació.

No obstant això, són molts els treballs que requereixen de treballs verticals. Alguns d’aquests són la instal·lació de suro projectat, la reparació de terrasses, baixants, canalons i teulades, inspeccions tècniques ITE, instal·lacions de tela asfàltica i sistemes anti-caiguda, segellat de juntes de dilatació, neteja de finestres, xemeneies i envidraments…

En molts casos, es poden realitzar rehabilitacions amb bastida. No obstant, és cada vegada més comú recórrer al despenjar-se per oferir més llibertat de moviment (permetent-nos accedir més fàcilment a certs llocs) i ser, en general, més econòmic.

Riscos a avaluar

Possibles riscos durant el treball

Davant de la utilització d’aquest sistema de treball, primerament s’han d’avaluar els possibles riscos que poden sorgir durant el treball:

– Estudi del lloc on es farà els treballs, també la maquinària, l’entorn del treball, els equips que s’emprin i els materials que s’usin.

– Perills als quals es farà front, per l’altura a la qual s’executa el treball, altres comeses que es realitzin en la mateix lloc i riscos associats amb la realització del treball.

– Treballs a realitzar, temps de treball, etc.

– Qualificació del treballador: El treballador que executa aquest tipus de treball ha d’estar degudament format i acreditat com a operari en treballs verticals, ha de ser major d’edat i en optimes actituds físiques i psíquiques, havent de realitzar revisions mèdiques periòdiques.

Riscos associats a treballs verticals

Els riscos més importants son:

– Caigudes de l’operari a diferent nivell: Això és el més perillós atès que els treballs es realitzen a molta altura i els accidents poden ser mortals. Per això és de vital importància el bon estat de l’equip i materials usats, tenir punts d’ancoratges suficients i un bon pla de seguretat.

L’equip de protecció anti-caigudes imprescindible és: arnès, cinturó, absorbidor d’energia, dispositiu retràctil i mosquetons.

– Caiguda de material a diferent nivell: les eines han d’estar subjectes a l’arnès o al seient de l’operari, o bé per altres mitjans amb la finalitat d’evitar caigudes de material.

– Condició atmosfèrica (boira, vent o pluges): no es faran treballs o hauran de parar-se quan es posi en perill la seguretat de l’operari.

– Trastorns físics causats per les postures del treballador i la durada que necessita per a dur-les a terme, atès que es troba en suspensió i sense cap punt per a secundar-se.

Altres riscos en fer el treball en altures

– Cops i caiguda d’objectes: per a protegir-se de possibles cops al cap, s’utilitzaran cascos de seguretat.

– Relliscades: s’ha d’usar calçat de seguretat amb soles antilliscants.

– Talls i ferides per l’ús d’eines auxiliars:  s’ha d’utilitzar guants de seguretat.

– Cremades per l’ús d’utillatges generadors de calor: guants, roba ignífuga i antiestàtica, davantals, maniguets i polaines, pantalla per a soldar, equip per a protegir els ulls i la cara durant la soldadura.

– Risc elèctric directe o indirecte per treballs fets en les línies de tensió: guants dielèctrics, cascos elèctricament aïllant i botes de seguretat per a riscos elèctrics.

Manteniment de l’equip per a treballar en altures

– Segons normativa cada equip ha de ser revisat per l’operari de manera visual abans de treballar per a comprovar que funciona correctament i no suposi un perill. En el supòsit que no sigui així, s’ha d’informar al seu superior de qualsevol fallada, defecte o desgast perquè es faci la seva substitució. Sempre garantint que la seguretat del treballador està totalment contemplada.

– Cal verificar el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l’equip. L’equip amb el qual treballem ha de disposar de les millors condicions per a poder desenvolupar el treball en altures, no sols perquè el seu rendiment sigui òptim, sinó també per a evitar desperfectes en el material emprat.

Dispositius d’ancoratge per al treball i altres elements

És molt necessari comptar també amb l’equip i elements de punts d’ancoratge, fent usos d’ancoratges estructurals per a superfícies verticals, inclinades o horitzontals. Aquests han d’estar ben fixats per a comptar amb un sistema d’ancoratge adequat per a treballar. Per a ser conscients dels diferents ancoratges, els dividiríem en:

– Ancoratges estructurals

– Sistemes d’ancoratges provisionals transportables

– Ancoratges flexibles horitzontals

– Ancoratges de tipus fix

– Sistemes d’ancoratge de pes mort

Per descomptat, i a més dels ancoratges, també comptem amb altres elements com és l’arnès anti-caigudes, el qual és un dispositiu pensat per a detenir les caigudes del cos del treballador. Aquest es forma amb bandes tèxtils en les espatlles que arriben fins a la pelvis per a permetre subjectar al treballador durant una possible caiguda.

Com sempre, aquest element ha d’estar ben ajustat al cos del treballador per a millorar l’efectivitat de l’arnès anti-caigudes. La seva fixació s’aconsegueix mitjançant uns elements d’ajust i tancament dissenyats de manera que les bandes de l’arnès no s’afluixin per si soles. Per al seu ajust correcte, les bandes no han de quedar ni massa soltes ni massa atapeïdes.

Esperem que aquest article hagi estat resolutiu sobre el tema de treballs en altures.