Tots els dubtes sobre la ITE

Que és la ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis, més coneguda per les seves sigles ITE, és un control de caràcter legal preventiu que se’ls realitza a tots els edificis d’habitatges

Es tracta d’una revisió obligatòria, en la qual s’avaluen una sèrie de factors relacionats amb la seguretat de l’immoble i de les persones que viuen en ell.

Després d’efectuar la prova de la inspecció de l’edifici, es determinaran quins són els punts més crítics i quines parts del mateix han de comptar amb una major urgència d’actuació per part dels professionals en la rehabilitació d’edificis.

Quan i quins edificis han de fer la ITE?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge. No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal estigui separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents. 

Han de passar la ITE tots els edificis d’habitatges, abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre.

En cas que no l’hagin passat, és possible rebre multes per no haver passat aquesta prova per a garantir la seguretat dels habitants de l’edifici.

La importància de la ITE

El propòsit de la Inspecció Tècnica d’Edificis és determinar si l’immoble es troba en bones condicions de seguretat, per a no posar en risc la vida dels seus habitants i dels qui treballin en les seves instal·lacions.

Què passa si l’edifici no passa la inspecció?

No tots els immobles que són inspeccionats superen la ITE. En aquests casos, s’ha de rehabilitar l’edifici en cadascuna de les deficiències trobades en un límit de temps establert.

I, si l’edifici supera la ITE, significa que l’edifici està en bones condicions per a viure.

Passos a seguir per passar la ITE

Sol·licitud de pressupost

La comunitat de propietaris de l’edifici ha de demanar un pressupost a un tècnic per a realitzar la ITE. Aquesta pot ser realitzada per un arquitecte, aparellador o enginyer d’edificacions per a comprovar l’edifici.

El tècnic planificarà la visita i lliurarà un pressupost a la comunitat per a establir l’acord.

La inspecció de l’edifici

El tècnic que contracteu valorarà l’estat de l’immoble.

Qualificació de seguretat

El resultat pot ser el següent: deficiències molt greus, greus, importants, lleus i sense deficiències. En el cas de lleus i sense deficiències, l’edifici ha superat la ITE. La resta de qualificacions, sempre que no hi hagi perill per als veïns i vianants, s’haurà d’elaborar al costat del tècnic un programa de rehabilitació.

Certificat d’idoneïtat i d’aptitud

Una vegada realitzada la ITE, el tècnic introdueix les dades en una web de l’administració i signa la ITE.

I si no es decideix passar la ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis, és un control de caràcter legal preventiu obligatori. Incomplir l’obligació de passar la ITE, es considera una infracció greu segons la Llei que regula el dret a l’habitatge, i pot suposar sancions molt elevades. Aquestes poden ser especialment greus en el cas que per causa d’una deficiència en l’edifici es causi un accident que afecti béns o vianants.

Cada quant ha de passar-se la ITE?

Una vegada l’edifici hagi superat els 45 anys d’antiguitat estarà per llei obligat a passar la ITE, almenys, cada 10 anys d’aquesta forma es garanteix el bon estat dels immobles.

El teu edifici ha de passar la ITE? Tens algun dubte en relació amb la Inspecció Tècnica d’Edificis? No dubtis en contactar amb nosaltres per a qualsevol pregunta.

Guia ITE Agència l’habitage de Catalunya