Estalvi energètic de més del 50%

En l’aïllament tèrmic d’edificis, un dels sistemes més utilitzat és l’anomenat Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (SATE), que disminueix tant l’impacte de la calor com del fred, permetent un estalvi energètic de més del 50%.

Actualment, el SATE és un dels sistemes amb més demanda en obra nova i en rehabilitació i està comprovat que la seva inversió s’amortitza ràpidament.

Però, i que és el SATE?

SATE significa Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior, fent esment al sistema emprat per a aïllar tèrmica i acusticament una façana per la part exterior. El SATE consisteix a instal·lar un material aïllant adherit a la façana, habitualment fixat per adhesiu i fixació mecànica. Evita que apareguin ponts tèrmics en l’edifici, per la qual cosa l’eficiència tèrmica de la façana millora, és a dir millora l’habitabilitat i el confort tèrmic dins de l’habitatge. Es minoren les fugides d’energia que es produeixen a través de la façana.

Quins són els seus avantatges respecte a altres mètodes d’aïllament tèrmic?

– Eliminació dels ponts tèrmics: pilars, fronts de forjat, caixes de persianes, brancals, etc.

– Augment de la inèrcia tèrmica de la façana.

– Impermeabilitat a l’aigua de pluja.

– Permeabilitat al vapor d’aigua, evitant els regs de condensacions.

– Optimització de la superfície útil de l’habitatge (s’aplica per l’exterior de l’habitatge).

– Grans possibilitats de disseny: àmplia gamma de textures i colors.

– Rehabilitació de façanes sense necessitat de desallotjar els habitatges.

Instal·lació del SATE

Les fases fonamentals per a resumir la instal·lació del SATE són: fixació de l’aïllant al mur, ancoratge mecànic i revestiment. Però cal remarcar que aplicar el SATE en un edifici és una tasca que requereix de molts elements a tenir en compte i que donades les diferents característiques dels edificis i dels materials a utilitzar, la seva aplicació pot variar de l’un a l’altre. En tot moment, caldrà analitzar les característiques pròpies de l’edifici i dur a terme els treballs necessaris per a poder aplicar el SATE de manera adequada.

Fases en l’execució del Sistema SATE:

Preparació de la façana – suports

Tant en obra nova com en rehabilitació, i especialment en rehabilitació energètica d’edificis, cal prestar especial atenció a l’estabilitat, cohesió, resistència, planimetria i neteja de la façana on s’aplicarà el sistema SATE, identificant les possibles reparacions que siguin necessàries i els punts singulars de l’edifici per a aplicar-lo correctament.

És a dir, cal dur a terme una preparació de l’edifici perquè tinguem un suport perfecte en el qual fixar i ancorar l’aïllant, de tal forma que la superfície es trobi anivellada i tinguem una superfície adherent, amb una planícia en tota la façana on es col·locaran els suports aïllants. I si calgués regular la superfície amb l’aplicació d’un revoco.

Els suports del SATE poden ser de diferents tipus, per la qual cosa caldrà veure en cada cas quin és el tipus d’aïllant més adequat per a fer el SATE en un edifici. Es triarà el sistema més adequat en cada cas en funció de les superfícies i el tipus de suport que trobem. Els més emprats són les Plaques de Poliestirè expandit (EPS), plaques Poliestirè extruït (XPS) o fins i tot panells de llana mineral, cal analitzar quin és el material aïllant més idoni.

Perfils d’arrencada

Els perfils d’arrencada es posen abans d’instal·lar les plaques d’aïllament, de forma horitzontal en l’inferior de la zona a revestida, de tal forma que es pot realitzar de manera molt uniforme l’inici de la instal·lació de les plaques i crear d’aquesta manera una àrea protegida de la humitat, cops, etc. Abans de començar a fixar el perfil d’arrencada ha de fer-se un sòcol (d’uns 15 mm) per a evitar la humitat per capil·laritat.

Instal·lació de plaques aïllants

Pot variar segons el fabricant de l’aïllant, ja que com dèiem anteriorment es poden posar diferents modalitats de materials aïllants: plaques de poliestirè expandit (EPS), les plaques de poliestirè extruït (XPS) o bé plaques de llana mineral. Existeixen diverses tècniques d’aplicació: En alguns casos s’estén un fil perimetral i pellades centrades sobre la part posterior de la placa aïllant i en altres casos s’estén l’adhesiu amb una plana dentada en el revers de les plaques.

A continuació, es col·loquen les plaques aïllants, aquestes es recolzaran sobre el perfil d’arrencada, exercint una pressió de vaivé per a repartir de manera uniforme l’adhesiu, seguidament es pressionarà amb ajuda de la plana. En el supòsit d’aplicació d’adhesiu en la totalitat de la superfície, es pressionarà les plaques amb la plana. Després les plaques aïllants es fixessin al suport per mitjà d’adhesiu i fixació mecànica de manera complementària per mitjà de tacs de plàstic.

Cal vigilar en col·locar-ho a les cantonades, ja que han d’estar protegides amb perfils metàl·lics, que són útils per a reforçar punts difícils i obtenir verticalitat i uniformitat

Aplicació del morter

Les plaques s’han de revestir amb una primera capa de morter, denominada capa base, d’entre 1 a 2 mm de gruix. Damunt del morter base es posa la malla, el teixit ha de penetrar per mitjà de pressió sobre la primera capa de morter. La trobada entre dues malles ha de solapar-se almenys 10 cm amb els trams contigus de malla.

Una vegada assecada la primera capa de morter, s’aplicarà una segona capa que cobrirà completament la malla. Han de tenir un gruix aproximat (de les 2 capes) d’uns 4 mm. Una vegada assecat es deixarà la superfície llisa.

Ja aplicada la 2a de capa de morter cal esperar un dia per a aplicar la imprimació les funcions bàsiques de la qual són; Evitar una major absorció del morter d’acabat, crear una superfície adherent per a l’acabat final i funcionar com igualant de la terminació final, ja que ha de ser del mateix to. S’igualaran les tonalitats i les superfícies per a aconseguir un acabat uniforme en tota la façana exterior. Després, s’aplicarà un revestiment de una o varies capes per a millorar l’aïllament tèrmic i finalment se li aplica un revoc d’acabat o bé se li posarà un aplacat fixat a la façana que pot ser de maó, ceràmica, pedra,…